خرید از کارخانه بلوک سبک کیبکس در قم

بلوک هبلکس در گیلان

بلوک هبلکس در گیلان


راهنمای اجرای بلوک سبک کیبکس در قم

۱- نگهداری:

تخلیه بلوک سبک کیبکس در قم با وسایـل مناسب نظیر لیفتــراک انجــــام گردد. در صورت ساییده شدن پالت هـــا به یکدیگر، احتمـــال آسیب دیدن گوشه هــا وجــود دارد. بلوک ها روی یک سطح صاف و بالاتــر از زمیـــن تخلیه و نگهداری شونـــد. در صورت تخلیــه روی سقف، در سطــــح نزدیک ستـــون و دیوارهــای برشــی توزیــع گردد. وجــود پوشش پالت، یک روز قبــــل از مصـــرف بلوک هــا، پوشش کنده شود تا تبادل رطوبتی و حرارتی با محیط اجرا انجام گردد (در دمای زیر صفر پوشش کنده نشود). در پایـــان هر روز کاری، روی سطح بلوک هـای با قیمـانده بــا نــایلون پوشیــــده شود.

۲- آماده سازی:

برای اجـــرای بلوک سبک کیبکس در قم از چسب بلوک مطابق با استاندارد ملی شمــاره ۲-۷۰۶ استفــاده شود. چسب بلوک مطابق دستورالعمــل منـدرج روی پاکت، در داخل ظــرف پلاستیکی مناسب با آب تمیـــز مخلوط گردد. در صورتیکه دمـــای هوا کمتـر از ۵ درجه سانتی گـراد باشد از آب گـــرم با دمـــای حداقل ۱۰ مخلوط کردن توسط دستگاه همــزن با سرعت کم، تا بدست آمدن مخلوط یکنواخت، انجام شود. در هنگـــــام همـــزدن مخلــــوط، نبـــاید به آن آب اضافــه گردد. پس از ۱۰ دقیقــــه توقف، مخلوط قبــــل از مصرف، دوبــاره همــــــزده شود. زمــــان استفــاده از مخلوط آمــــاده شـــده حداکثر ۴ تا ۵ ساعت است.

بلوک سبک کیبکس در قم

۳- نصب بلوک های ردیف اول:

رج اول با کنتــرل دقیق تــراز و راستــا اجرا گردد. ابتدا امتدادهای اصلی و سپس تقـــاطع ها کــار شود. پس از نصب هر بلوک سبک کیبکس در قم سطح آن با برس تمیـــز شود و سپس به سطــوح افقی و عمــودی چسب بلوک زده می شود. حداقل ضخامت چسب ۲ میلیمتر و حداکثر ۳ میلیمتر می باشد. برای اجـــرای چسب از ماله یا کاردک دندانه دار استفـــاده شود. بعد از نصب هر بلوک تراز و شــاغول بودن آن چک شود. اصلاح کردن در مدت زمان ۵ دقیقه با ضربات آهسته چکش لاستیکی انجام شود. بهتر است سطح خارجی بلوک چند سانتیمتر جلوتر از ستونهای فلزی اجـرا شود و روی ستون ها عایق گردد. این کار برای جلوگیری از ایجاد پل حرارتی در محل اعضای فلزی است.

۴- برشکاری:

برشکاری با اره دستی، اره نواری و لوازم نجــاری به ابعاد و شکل دلخواه قــابل انجام است. در صورت بـــرش با لوازم برقی، از ماسک و لوازم ایمنــــی استفـــاده شـــود.

۵- سوراخکاری:

سوراخکاری بـا دستگاه بــرش دوار انجـــام شود. قطــر سوراخ از یک سوم عمـق بلوک بیشتر نشود. دور سوراخ های بزرگتـــر باید با تــــوری فلــــزی تقویت گردد. در صورتیکــه عمـــق شیـــار از یک ســوم عمق بلوک بیشتــــر باشـــد، باید در هر ۲ رج بــا دو میلگرد ۸ دو سرگونیــا تقویت انجـــام گردد.

بلوک سبک کیبکس در قم

۶- درز ها:

درزهای اجرایی در فاصله های افقی به اندازه ۳ برابر ارتفــاع دیوار یا ۶ متر باید به اندازه ۱۰ تا ۱۳ میلیمتر در نظر گرفته شود. تسمه های اتصال حداکثــر در هر ۲ رج بلوک استفاده شود. جهت اجرای نمـــای سنگی غیـــر خشک که دارای سطح صاف با ابعاد بزرگتر از ۶ متــر باشد، درز انبساط عمودی و افقی به ضخامت یک سانتیمتر در هر ۶ متر اجرا گردد.

۷- نصب بلوک ردیف های بعدی:

در زمان اجرا ، سطح بلوکها باید مرطوب باشد. برای اجـرای بلوک سبک کیبکس در قم بعدی باید سطوح عمودی و افقی با ماله دندانه دار چسب زده شود. قبــل از چسب زدن سطح بلوک ها با برس تمیز شود. در هنگام نصب بلوک، ابتـــدا لبه دور از اتصــال بلوک گذاشتـــه می شــود و سپس قسمت اتصــــال در محــــل خود قـــرار گیـــرد. از لغـــزاندن بلوک خودداری شـــود. با کاردک ملاتهــای اضافی تمیـــز شود. کاردک به صـــورت ۴۵ درجـه نسبت به بلوک گرفتــــه شود و حــــرکت به گونــــه ای باشــد که لبـــه تیــــز به سمت درز نبـــاشد.

۸- پشت بند یا کلاف:

مطابق آیین نامه ۲۸۰۰، در صورتیکه ارتفاع دیوار از ۵/۳ متر بیشتر باشد باید از کلاف افقی و قائم متصل به اسکلت ساختمان استفاده نمود. در صورتیکه طول دیوار از ۶ متر یا ۴۰ برابر ضخامت دیوار، بیشتر باشد باید از پشت بند یا کلاف قائم متصل به اسکلت ساختمان استفاده شود. لبه قائم و افقی تیغه هـا نباید آزاد باشد. دیوار زیر پنجره و جان پناه، جهت تامین پایداری، باید دارای کلاف افقی و قائم باشد.

بلوک سبک کیبکس در قم

۹- اجرای تاسیسات:

برای مسیرهای تاسیسات می توان شیـــار عمودی و سوراخکاری در دیوارهــا اجــــرا نمود. بعد از اجــرای تاسیسات، مسیرها و سوراخ های اضافی با ملات کم سیمـــان یا چسب بلوک پر شود.

۱۰- لکه گیری سطح دیوار:

بـــرای ترمیـــم پریـدگی ها و لکه گیـــری می تــوان از چسب بلوک استفـاده نمـود. قبل از اجرا بلوک سبک کیبکس در قم سطح با برس تمیز شود. لکه گیری با استفاده از کاردک انجـام می شود. سپس سطح با یک سوهـان ریز یــا سمبــــاده صاف و آماده رنگ آمیـــزی می شـــود.

۱۱- نصب درب و پنجره:

در و پنجــــره به طـور مستقیـــم روی بلوک هــا AAC قــابل نصب است.  توصیه می شود  چهارچوبهای فلزی درب ها با ملات ماسه سیمان پــر شود.

بلوک سبک کیبکس در قم

۱۲- نازک کاری:

با توجـه به سطح صاف می توان دیـــوار را با اجـرای کاغذ دیواری، لایه ای نازک گچ، پلاستر سیمان، سرامیک، پوشش های طرحدارآکریلیک یا ملات آمــاده پوشش داد. در محل اتصــال مصالح متفـــاوت در نمـــا (مانند محــل اتصـــال بلوک AAC با دیوار برشی بتن آرمه یا اسکلت بتنی و فلــــزی)از رابیتس استفــاده شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه تماسمحصولاتارتباط با ما